Algemene voorwaarden

 


Algemeen

01.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en bestellingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

01.2. Plasmavisie heeft de meeste producten doorgaans op voorraad. Het aannemen van aanbiedingen of het doen van een bestelling houdt in dat u deze voorwaarden aanvaardt of te wel ermee akkoord gaat. Plasmavisie heeft het recht de levering en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Dit zal echter geen gevolgen hebben voor bestaande overeenkomsten. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan pas na schriftelijke mededeling en schriftelijke goedkeuring van Plasmavisie worden geweken en dat de overige bepalingen van kracht blijven.

01.3. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van levering, wordt daaronder tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer Plasmavisie het door de koper volledig ingevuld bestelformulier heeft ontvangen.

01.4. Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod door de klant op het moment dat de klant dit bevestigd. Dit gebeurd doorgaans nadat de klant het elektronische bestelproces heeft doorlopen en de bestelling heeft afgerond. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen zijn alleen bindend indien deze door Plasmavisie schriftelijk of per mail zijn vastgelegd. Plasmavise zal de overeenkomst bevestigen per email aan het door u opgegeven email adres. Indien Plasmavisie de overeenkomst niet per email bevestigd, heeft de koper het recht de overeenkomst direct te ontbinden.

01.5. Plasmavisie is gerechtigd enkel gemotiveerd bestellingen te weigeren danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Plasmavisie dit gemotiveerd mee binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling.

01.6. Voor alle aanbiedingen en bestellingen en overeenkomsten die via Plasmavisie zijn gegaan gelden deze voorwaarden.

01.7. Bij vragen, opmerkingen of klachten zal Plasmavisie binnen 2 werkdagen een volledig ingevulde e-mail, voorzien van een duidelijke vraagstelling, beantwoorden.

01.8. U kunt voor producten niet vermeld op de website via e-mail vrijblijvend een offerte aanvragen. In de meeste gevallen kunnen wij dan het product alsnog leveren.

01.9. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voorvloeien uit de wet(of de verkoopovereenkomst). Plasmavisie is niet aansprakelijk voor eventuele kennelijke schrijf- , type- , prijs- en/ of plaatsingsfouten en kan de verkoopovereenkomst op grond van deze voorwaarde ontbinden. Plasmavisie is gerechtigd om al haar voorwaarden, evenals de inhoud van haar internetsite zonder enige aankondiging te wijzigen. De voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden. U kunt deze voorwaarden ook opslaan en/of printen.

01.10. Plasmavisie staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Garantie

02.1. Op alle producten aangekocht bij Plasmavisie verlenen wij minimaal fabrieksgarantie. De termijn van de garantieperiode word aangegeven bij het product zelf op deze site en op de factuur. Eventuele documentatie zal met de producten worden meegeleverd.

02.2. Bij een defect of storing bij televisies en alle overige producten in de garantieperiode vult u het storingsformulier in op de website en krijgt u van Plasmavisie verdere instructies.

02.3. Indien u bij een defect binnen de garantie periode zelf contact opneemt met de desbetreffende fabrikant moet Plasmavisie hiervan op de hoogte gebracht worden per email.

02.4. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, of gebruik voor andere dan normale doeleinden, of van buitenkomende oorzaken, zoals brand of waterschade, of als de garantieperiode is verstreken. Het product wordt wel aangenomen en ter reparatie aan de fabriek aangeboden, maar de kosten die hieruit voortvloeien en transport worden in rekening gebracht bij de consument. Wij zullen u eerst mededelen dat het defect niet onder enige garantiebepalingen valt en het product ter reparatie zal worden aangeboden. U kunt dan al dan niet akkoord te gaan met de eventuele reparatie en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

02.5. Plasmavisie conformeert zich aan de garantiebepalingen van de fabrikant van het desbetreffende product.

02.6. De aangeboden (fabrieks)garanties zullen de rechten welke de consument al kan inroepen op basis van het Burgerlijk Wetboek niet beperken.

02.7. De factuur die u ontvangt bij aanschaf is tevens uw garantiebewijs. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Plasmavisie aan de klant afgegeven aankoopbon c.q. factuur. Bij Plasmavisie worden alle facturen op naamgegevens opgeslagen en bewaard en zijn te alle tijde opvraagbaar. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Plasmavisie aan de klant afgegeven aankoopbon c.q. factuur. Indien u aanspraak maakt op uw wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit, dient u aan te tonen dat u op een bepaalde dag het betreffende product bij ons heeft afgenomen. De factuur is in ieder geval geldend bewijs.

02.8. Plasmavisie en vervoersbedrijven behandelen uw bestelling met de grootste zorg. Mochten artikelen toch visuele schade hebben opgelopen dan dient u dit binnen 48 uur te melden. Ook dient u uw bestelling na levering binnen 48 uur te controleren op compleetheid. Producten welke voorzien zijn van een stekker dient u ter controle ook aan te sluiten. Melding na 48 uur met betrekking tot beschadigingen en of levering niet overeenstemmend met de orderbevestiging vallen niet onder garantie.

02.9. Bij zakelijke aankopen heeft u een garantietermijn van 24 maanden op elektronica producten en vervalt het consumentenrecht.

02.10. Op afstandsbedieningen geven wij 6 maanden garantie.

02.11. Tijdens de garantieperiode word het product geheel kosteloos gerepareerd. Bij het niet kunnen repareren word deze vervangen door hetzelfde product of een gelijkwaardig product. Bij een defect buiten de garantieperiode hanteert Plasmavisie de Uneto VNI lijst en de daarbij behorende verdeelsleutel voor de kosten bij het repareren van een defect of eventueel vervanging van het product en de restwaarde.

02.12. Wij garanderen dat onze producten en diensten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

02.13. Bij de actie 3 jaar garantie is het 3e jaar geen service aan huis maar moet het product worden verstuurd naar Plasmavisie. Bij het niet kunnen repareren van het product word er door Plasmavisie een restwaarde regeling toegepast naarmate het gebruik en ouderdom van het product of krijgt u een vervangend product. Deze extra garantie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

02.14.Bij het afnemen van 3 of 5 jaar garantie en het niet kunnen repareren van het product word er door Plasmavisie een restwaarde regeling toegepast naarmate het gebruik en ouderdom van het product of krijgt u een vervangend product. Deze extra garantie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 5 jaar garantie niet mogelijk bij klanten buiten Nederland.

02.15. Bij een melding van Plasmavisie dat een reparatie van een product gereed is en klaar staat om af te halen,gerepareerd of ongerepareerd, en deze niet binnen 6 maanden word afgehaald dan zullen wij het product vernietigen.


Levering en transport

03.1. Op de website, telefonisch, per email of mondeling wordt informatie over de levertermijn verstrekt. Wij leveren in ieder geval, behoudens individueel een langere termijn te hebben afgesproken, binnen 30 dagen. U heeft altijd de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden indien de afgesproken termijn niet gehaald zal worden. Wij brengen u dus geen annuleringskosten in rekening.

03.2. Zodra Plasmavisie kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft Plasmavisie hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de nieuwe verwachte levertijd. U heeft dan ook de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

03.3. Plasmavisie is gerechtigd bestellingen te deelleveren. Nalevering geschiedt op kosten van Plasmavisie. Wij brengen u hiervan op de hoogte.

03.4. Producten worden uitsluitend afgeleverd in Nederland, België en Duitsland.

03.5. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.

03.6. Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Plasmavisie de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen. De kosten zullen vooraf worden besproken.

03.7. De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Plasmavisie bepaald.

03.8. Verzendkosten worden bij het product aangegeven op de productpagina.

03.9. Plasmavisie verzend producten via derden. Mocht de desbetreffende logistieke dienst waarmee uw bestelling word verzonden, door enige vorm van reden dan ook, niet leveren op de aangegeven datum dan kan Plasmavisie hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

03.10. De eerste bezorgpoging is altijd gratis. Als er op de gekozen of overeengekomen bezorgdatum niemand aanwezig is, op het aangegeven adres, dan zal het bedrag voor de tweede bezorgpoging aan u worden doorberekend. Dit moet dan direct worden afgerekend aan de chauffeur die de bestelling komt bezorgen door middel van een pin transactie. Annuleert u de bestelling terwijl deze al verzonden is dan zullen wij hiervoor de gemaakte verzendkosten aan u doorbelasten en zal dit worden verrekend met de terugbetaling van uw bestelling.


Prijzen en betalingen

04.1. De vermelde prijzen van de producten zijn in euro's en inclusief BTW, maar exclusief eventuele belastingen of andere heffingen(bijvoorbeeld verwijderingsbijdrage) en exclusief verzend en/of installatiekosten.

04.2. De prijzen van Plasmavisie zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren.

04.3. Op de website wordt informatie verstrekt over de diverse (elektronische) betaalwijzen.

04.4. Als Plasmavisie na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij voor (verder) te presteren, verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat er een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat Plasmavisie onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, dit naar keuze van Plasmavisie. De beslissing hieromtrent zal gemotiveerd aan de klant worden medegedeeld.

04.5. Door het verstrijken van de afgesproken betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Plasmavisie op de koper onmiddellijk opeisbaar.

04.6. Bij niet of niet tijdige betaling door de koper is deze vanaf de dag waarop de betaling aan Plasmavisie uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigt van 16 procent per jaar. De termijn, als er een afspraak is gemaakt te leveren op rekening, is 5 werkdagen na levering van uw bestelling. Deze termijn staat ook vermeldt op de factuur.

04.7. Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Plasmavisie als gevolg van het door de koper niet nakomen van diens verplichtingen heeft moeten maken.

04.8. In het geval van niet (tijdige) betaling is Plasmavisie bevoegd (verdere) levering zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten inbegrepen.

04.9. Alle prijzen en informatie op deze site is onder voorbehoud van (kennelijke) typfouten en wijzigingen en Plasmavisie kan de verkoopovereenkomst op grond van deze voorwaarde ontbinden.


Afkoelingsperiode en herroepingsrecht

05.1. Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 14 dagen om de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen, u kunt dit binnen 14 dagen schriftelijk of per e-mail te melden aan Plasmavisie. Het product dient u dan retour te sturen binnen 14 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of verbruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden en het juiste product heeft ontvangen.

05.1 Plasmavisie hanteert voor het gebruiken en testen van het product een maximale duur van 2 uur, waarna u kunt beslissen het product te behouden of binnen 14 dagen te retourneren. Indien u van het herroepingsrecht gebruikt maakt zal u het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking, voor zover mogelijk, aan Plasmavisie retourneren conform de door Plasmavisie verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

05.3. Het product moet in originele nieuwstaat (compleet, onbeschadigd) verkeren, de kosten voor het retour verzenden naar Plasmavisie en de aansprakelijkheidheid zijn voor rekening van de consument.

05.4. Eventueel al betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terug betaald.

05.5. De afkoelingsperiode geldt niet bij aankopen die speciaal op maat zijn gemaakt (speciaal gemaakte/geassembleerde producten).

05.6. Plasmavisie behoudt zich het recht de geretourneerde producten binnen 14 werkdagen te controleren alvorens het betaalde bedrag voor het product terug te betalen aan de koper.

05.7. Heeft het product meer dan 2 branduren of is beschadigd dan zal deze niet worden behandeld onder de wet koop op afstand en retour worden gezonden of in overleg met de consument zal minimaal 15 procent van het aankoopbedrag verrekend worden afhankelijk van de gebruiksduur of de schade. 


Geschillen

06.1. Op elke overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing, eventuele geschillen die zouden kunnen zijn ontstaan tussen de partijen naar aanleiding van een overeenkomst of van nadere overeenkomsten die daaruit zullen voortvloeien, voor zover niet anders dan door de wet dwingend voorgeschreven, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen.

06.2. Indien Plasmavisie zich op een beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk of per mail in kennis stellen, de klant heeft het recht om binnen een termijn van vijf weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving van het beding voor een beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen, indien de klant van dit recht gebruikt maakt, dient deze Plasmavisie hiervan schriftelijk of op de hoogte te stellen.

06.3. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Eigendomsbehoud

07.1. Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat de koper de hieraan verschuldigde kosten volledig heeft gedaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

07.2. De koper mag de producten niet, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, afleveren of vreemdgaan.

07.3. Indien het eigendom nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Plasmavisie c.q. haar toeleveranciers behandelen en gebruiken.

07.4. Bij niet volledige betaling behoud Plasmavisie het eigendomsrecht en is altijd gerechtigd het geleverde product weer af te (laten) halen en eventuele kosten voor transport en/of in gebruikstelling en/of beschadiging op de koper te verhalen.


Bedrijfsgegevens:

Openingstijden:

Dinsdag t/m Zaterdag van 10:00-16:00 uur.

Rekeningnummer / IBAN: NL38RABO0309383684

Bicnummer: RABONL2U

Kamer van Koophandel: 09141313

BTW nummer: NL812843460B01

Adres:

Anthonie Fokkerstraat 67

3772MP Barneveld

Nederland